Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programı:

Amacı

Bilişim teknolojilerinin artan önemine paralel olarak, işletmeler günümüzün ileri derecede rekabetçi ve küresel piyasalarında kendileri için fark yaratacak potansiyel projelere özel ilgi göstermekte ve kaynaklarını bu çeşit faaliyetlere yönlendirmektedirler. Buna bağlı olarak da bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek bireylere olan ihtiyaç her yerde artmış gözükmektedir.

Kamu yönetimi alanındaki gelişmelere bakıldığında, hemen her gelişmenin işletme yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ettiği görülmektedir. Kamusal örgütlerde de artık, aynen işletmelerde olduğu gibi, toplam kalite yönetiminden, performans değerlendirmesinden, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklikten, hesap verilebilirlikten, e-devletten, vs. söz edilmektedir.

Lisans programları mesleki gelişimler için temel düzeyde eğitim vermektedir, ancak meslek hayatına başlayan bir bireyin kendini çağın gereksinimlerine uygun düzeyde tutması, meslek hayatını kolaylaştıracak olan bilgiyi edinmesi ve yeniliklere açık olması da bir zorunluluktur. Yaşam boyu eğitime ihtiyaç duyan mesleklerden biri de, şüphesiz, idari işlerle uğraşanlar, yani yöneticiler, memurlar, uzmanlardır.

Sürekli artan hizmet talebine bağlı olarak kamu yönetimi, gittikçe daha karmaşık ve yoğun işlerle uğraşmaktadır. Bu süreci yönetecek kabiliyette personele sahip olmak, kamu yönetimi açısından hayati derecede önemli hale gelmektedir. Ulusal sınırları aşan boyutları da gündeme gelen kamu yönetimi alanında, sadece rutin evrak akışı konusunda bilgi sahibi olmak yeterli olmaktan çoktan çıkmış durumdadır. Avrupa Birliği’ne üye olmaya aday bir ülkenin yöneticileri, ufku geniş, karşılaştırmalı kamu yönetimi alanında bilgi sahibi, bilişim ve iletişim teknolojilerinden haberdar, daha rekabetçi bir piyasanın taleplerine cevap verebilen, kullandığı kaynakların asıl sahipleri (halka) karşı daha fazla sorumluluk duyan, sunduğu hizmet hem daha kaliteli hem de daha etkin, verimli ve ekonomik olan bir yönetici olmak durumundadır. Ama ne yazık ki, sürekli büyüyen ve genişleyen hizmet alanlarıyla ve yine karmaşıklaşan hizmet sunma modelleriyle vatandaşa yeni eğilimler çerçevesinde hizmet sunmaya çalışan bir kamu görevlisinin, üst düzey bilgi birikime sahip olmasını mümkün kılacak yüksek lisans eğitimi için zaman ayırması ya mümkün olamamakta, mümkün olduğu bazı durumlarda da mesai sorunuyla karşılaşılmaktadır.

Bu nedenle lisansüstü eğitimin uzaktan öğretim şeklinde sunulması birçok çalışan açısından fayda getirebilecektir. Uzaktan eğitim, bir yandan her yaş ve her meslek grubundan öğrencinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanarak bir yandan da üretimlerine ve hizmetlerine devam ederek kendi alanlarında yaşam boyu öğrenim görmeleri şeklinde ifade edilebilen bir sistemdir. Farklı yer ve zamanlarda öğrenci, öğretim elemanı ve öğretim olanaklarını bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir arada tutan uzaktan eğitim, çağımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir araçtır.

Uzaktan eğitim yöntemiyle birçok ülkede lisansüstü düzeyde programların yürütüldüğü bilinmektedir. Bu gerekçeye bağlı olarak üniversitemizde de bu programların açılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu program, hem çalıştığı için örgün eğitim yapamayanlar hem de coğrafi uzaklıktan dolayı metropollerdeki yüksek lisans eğitimi-öğretimi imkânlarından faydalanma imkânı bulunmayanlar için bir seçenek oluşturacaktır.

Öğrenci Kabulü
Programa; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir.

Programa başvuracakların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan türlerinin herhangi birinden en az 55 puan almış olmaları ve ALES'in %50'si ile lisans mezuniyet ortalamalasının %50'sinin toplamından oluşacak başarı puanının 100'üzerinden en az 55 olması gerekir.

Programın Süresi
Programın süresi 3 yarıyıldır.

Programa kayıt yaptıran öğrencilere dersler internet ortamında
KTÜ Uzaktan Eğitim Merkezitarafından verilmektedir.

Sınavlar
Her bir ders en az bir ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavıyla değerlendirilir. Ara sınavlar ve ödevler internet üzerinde yapılmakta olup yarıyıl sonu sınavları Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığında yapılmaktadır. Yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için teorik derslerin %70'ine katılmak gerekir. Öğrencilerin derslere devamlılığı internet üzerinden takip edilmektedir.

 

KTÜ Anasayfa
KTÜ Kütüphane

ay

Katalog ve Ders İçerikleri
Uluslararası İlişkiler Ofisi

ay

Öğrenci Bilgi Sistemi
KTÜ Posta

ay

KTÜ AKTS
UZEM

ay

ÖYP
YÖKKTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 61080, Trabzon Tel: +90(462) 377 2022 sosbilen@ktu.edu.tr
© 2012, Web Tasarım : Enformatik Bölümü